گواهی و افتخارات

گواهینامه‌‌ها

گواهینامه‌‌ها کسب شده توسط شرکت پاس صنعت پرتو

“>انجمن بهروری ایران

“>QUAY AUDIT UK LIMITED

“>QUAY AUDIT UK LIMITED