بلاگ

ویویش 1 - 5 از 5

نام و نام خانوادگی:تاریخ تولد:شهر محل سکونت:مساحت فروشگاه:مساحت انبار:نحوه فعالیت:وضعیت ملک:پیش بینی میزان خرید ماهیانه:جواز کسب:میزان سابقه فعالیت در زمینه قطعات جلوبندی خودرو:آیا سابقه فعالیت با شرکت های مشابه را بصورت نمایندگی دارید؟:
جبار رحیمی1360/07/01مریوان4030بصورت فردی فعالیت دارممالکیتندارمیک سالخیر
یونس نوروزی1364/08/13لامرد4550بصورت فردی فعالیت دارممالکیتندارم2سالخیر
برومندحیاتی۱۳۵۱سنندج501شریک تجاری دارماستیجاریبیش از 50 میلیون توماندارمخیر
میلاد معصومی4/2/1372قم7070شریک تجاری دارماستیجاری40 میلیون توماندر دست اقدامیکسال سابقه فعالیت پخشبلی
حسین بنائی قهرودی1365تهران2525بصورت فردی فعالیت دارماستیجاری10 میلیون تومانندارم5خیر
نام و نام خانوادگی:تاریخ تولد:شهر محل سکونت:مساحت فروشگاه:مساحت انبار:نحوه فعالیت:وضعیت ملک:پیش بینی میزان خرید ماهیانه:جواز کسب:میزان سابقه فعالیت در زمینه قطعات جلوبندی خودرو:آیا سابقه فعالیت با شرکت های مشابه را بصورت نمایندگی دارید؟: